Facebook

YouTube

Prace termomodernizacyjne wraz z pracami towarzyszącymi zostały zakończone. Po upływie okresu jednego roku od zakończenia realizacji projektu Beneficjent dokona sprawdzenia czy założone wartości docelowe wskaźników rezultatu zostały osiągnięte w okresie realizacji projektu. Monitoring wskaźników rezultatu zostanie przeprowadzony zgodnie z przyjętym systemem pod koniec każdego roku w okresie trwałości projektu.

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Osieku nad Wisłą zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Termomodernizacja wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej budynku kościoła, domu katechetycznego oraz muzeum należących do Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa mieszczących się przy ul. Toruńskiej 38 w Osieku nad Wisłą”.

 

W ostatnim roku udało się przeprowadzić gruntowny remont budynków parafialnych.

 1. Kościoła:

- docieplenie posadzki na gruncie wraz z montażem ogrzewania podłogowego, docieplenie stropu, montaż rekuperacji (wentylacji), montaż drugich okien, panele fotowoltaiczne;

 1. Muzeum Parafialnego:

- docieplenie posadzki na gruncie, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu, montaż rekuperacji (wentylacji), panele fotowoltaiczne;

 1. Dom Katechetyczny "Przystań":

- docieplenie posadzki na gruncie, docieplenie stropu między kondygnacjami, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu, montaż rekuperacji (wentylacji), panele fotowoltaiczne;

 

Celem głównym projektu było zwiększenie efektywności energetycznej oraz obniżenie energochłonności budynków kościoła, muzeum oraz Domu Katechetycznego stanowiących obiekty Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Osieku nad Wisłą.

 

Zapotrzebowanie na projekt wynikało z oczekiwań społeczności lokalnej, w tym poprawy komfortu użytkowania jak i estetyki, potrzeby poprawy stanu środowiska naturalnego, dążenia do oszczędności kosztów eksploatacji obiektów użyteczności publicznej oraz przyjętych planów strategicznych.

 

Projekt dotyczył kompleksowej termomodernizacji budynków obejmującej: docieplenie przegród, wymianę okien, modernizację wentylacji, montaż systemu ogrzewania podłogowego zasilanego elektrycznie energią wyprodukowaną przez panele fotowoltaiczne, montaż ogniw fotowoltaicznych zasilających system ogrzewania podłogowego lub istniejące piece akumulacyjne ogrzewające pomieszczenia.

 

Cele projektu były logicznie powiązane z celem szczegółowym poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020. Projekt wynika z aktualnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Obrowo.

 

Cel główny został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, tj.:

 1. Pozyskanie środków na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej;
 2. Uzyskanie wymaganej od 1.01.2021 r. izolacyjności termicznej ścian, stropów, dachu i okien oraz doprowadzenie do obowiązujących standardów sprawności grzewczej w budynkach;
 3. Osiągnięcie zgodności infrastruktury obiektu z aktualnymi standardami ochrony środowiska i ładu przestrzennego;
 4. Obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynku, 5. Obniżenie strat energii i poprawa komfortu cieplnego użytkowników obiektu;
 5. Poprawa jakości powietrza;

 

W wyniku realizacji projektu korzyści odnoszą przede wszystkim użytkownicy obiektów, w wyniku poprawy komfortu cieplnego, mieszkańcy miejscowości, gminy i regionu, w wyniku poprawy jakości powietrza, właściciel obiektu, w wyniku obniżki kosztów eksploatacji i poprawy jego walorów estetyczno-użytkowych oraz podmioty gospodarcze uczestniczące w realizacji projektu.

 

Efekty, które udało się zrealizować:

 1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.) – 3
 2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (szt.) – 3
 3. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji (m2) - 442,77
 4. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (MWhe/rok ) – 22,23,
 5. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) – 81,18,
 6. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w GJ/rok – 292,21,
 7. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - tony równoważnika CO2 (CI34) – 65,95,
 8. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – kWh/rok (CI32) – 101 290,
 9. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (MWe) – 0,02.

Msze Święte

Niedziele i święta

 8:00   10:00   12:00   17:00

Dni powszednie

17:00

godziny otwarcia kancelarii parafialnej

Od wtorku do piątku
w godzinach 1600 - 1645

Spotkania kręgu biblijnego - poniedziałki o godz. 19:00, salki parafialne.

KONTAKT

Parafia Rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

 87-125 Osiek nad Wisłą

 ul. Toruńska 38

 tel: (56) 678 65 27

 e - mail :
parafiaosieknadwisla
@gmail.com

Numer konta:
 28 9491 0003 0020
0006 2011 0001

JSN Fidem is designed by JoomlaShine.com